Doelen

 • het bevorderen van het welzijn van de Tatra hond;
 • het naar vermogen voorkomen van erfelijke afwijkingen binnen het ras;
 • het optimaliseren van de communicatie tussen de leden, fokkers en het bestuur;
 • een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het contact tussen de fokkers en liefhebbers van de Tatra hond;
 • invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Zij tracht dit te bereiken door:

 • het geven van voorlichting over de aankoop, het houden van, fokken en opvoeden van de Tatrahond;
 • het opstellen van plannen ter betrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
 • het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot het Tatra ras behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, één en ander met doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Tatrahonden gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
 • het bijhouden van een register van raszuivere Tatrahonden;
 • het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;
 • het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
 • het organiseren van exposities;
 • het uitgeven van een clubblad of een periodiek;
 • het gebruik van de Website (www.tatraclub.nl) als officiële informatiedrager;
 • het nakomen van het verenigingsfokreglement (VFR);
 • het conformeren aan de eisen en doelen van de Raad van Beheer;
 • al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, één en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten van de vereniging en het Kynologisch Reglement.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.